TARIEVEN

Erelonen en kosten

 

RYVALEX Advocaten werken aan eerlijke en transparante tarieven. Er wordt steeds getracht om de erelonen en kosten onder controle te houden, dit in verhouding tot de waarde van een dossier.

 

Het tarief wordt in onderling overleg vooraf vastgelegd volgens de aard en de complexiteit van een dossier, het belang, het al dan niet dringend karakter van het dossier en, in voorkomend geval, het behaalde resultaat.

 

Op verzoek kan er ook steeds een abonnementsformule worden aangeboden. Hierbij wordt maandelijks een vooraf vastgesteld tarief gefactureerd in ruil voor een vaststaand dienstenpakket.

 

Bovenop het overeengekomen ereloontarief, worden er ook kosten aangerekend:

 

Opening dossier                           50,00 EUR

Dactylografie per pagina             10,00 EUR

Fotokopieën en drukwerk            0,30 EUR

Verplaatsingskosten per km        0,50 EUR

Bijzondere kosten*                      werkelijke kostprijs

* (bijvoorbeeld: vertaling, reiskosten, internationale telefoongesprekken, kosten uittreksels of afschriften, … enzovoort)

 

Daarnaast zijn er regelmatig ook externe kosten verschuldigd, zoals kosten gerechtsdeurwaarder, gerechtskosten, … enzovoort.

Algemene voorwaarden

 

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum.

 

Bij niet betaling van de factuur binnen de vooropgestelde termijn, is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke intrestvoet.

 

Daarnaast is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR als schadebeding.

Dienstenwet - informatieverplichting 
 

U vertrouwt het dossier toe aan één van de advocaten van ons kantoor. RYVALEX Advocaten is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

 

Het kantoor kan gecontacteerd worden, eventueel ook voor klachten, als volgt:

 

Mosselerlaan 12 – 3600 GENK , BTW BE 0650.817.738

 

E: info @ ryvalex.be

 

W:  www.ryvalex.be

 

Alle advocaten maken deel uit van de orde van advocaten aan de balie van Hasselt, hetwelk ressorteert onder de Orde van Vlaamse Balies. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten is verzekerd bij Vanbreda Risk&Benefits, met maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297, op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij AMLIN EUROPE nv, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II – laan 9. Zij verleent dekking over de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

RYVALEX Advocaten maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Rekeningnummer – ondernemingsnummer – BTW
 

RYVALEX Advocaten cvba – Mosselerlaan 12 – 3600 GENK

 

BTW/KBO BE 0650 817 738

 

Kantoorrekening  BE79 0017 8206 7933

Derdenrekening   BE46 0017 8206 8236

© 2016 - RYVALEX CVBA - Alle rechten voorbehouden

  • LinkedIn Social Icon